30 พฤศจิกายน 2020

คนด วงดี 3วันเ กิดนี้ ในช่ วงนี้พบเจ อล าภก้อ นใหญ่ เงิ นทองเข้าหา

เกิ ดวันพฤ หัสบดี

เป็นปีที่เกิ ดการเปลื่ ยนแปล งหลายอย่ างในชีวิ ตท่าน​บ างเรื่ องก็ตั้งตัวแทบไม่ทัน ขอเพียงใจสู้อย่ าเพิ่งท้อถ อย​สิ่งดีกำลังจะใกล้เข้ ามาในชีวิ ต โช คชะต ากำลังท ดสอบคว ามอดทน​ความมานะของท่าน

เกิ ดวันจั นทร์

ด ว งชะต าน่าหดหู่ไม่น้อย อะไรที่ค าดคิดไว้ 3 เดื อนก่อนหน้านี้ ก็ไม่ได้เป็นต ามเป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ เงิ นทองที่เก็บสะสมออมมานาน

ก็มีเห ตุต้องถูกเบิ กถอนออ กไปใช้จ่ายแทบจะหมด ด ว งชะต าท่าน มีเกณฑ์ที่ดีในเ รื่ อ งของการเงิ นโช คลาภ และคู่ค รอง มีเกณฑ์จะได้เจอผู้ใหญ่ใจดี มีฐ านะ และเอ็ นดูในตัวเรา เข้า มาช่ วยเห ลือเ รื่ อ งเงิ นทองและห นี้สิน หากคุยกันถูกคอ
นิ สั ยไปด้วยกันได้ คบกันนานเกิน 2 ปีมีโอ กาสสูงที่จะได้แต่งง า น กัน ด ว งชะต าท่าน มีเกณฑ์เป็นเศ ร ษฐีใหม่ ป้ายแดง มีด ว งโช คลาภตลอดปี

เกิ ดวันอังค าร

เป็นด ว งชะต าที่แปลกอย่ างคือ ขยันทำงาน มีงานเข้ามาตลอด แต่มักเก็บเงิ นไม่อยู่ จะเก็บเงิ นตั้ งตัวทีไรมีเห ตุมีเ รื่ อ งให้ต้องควักเงิ นเก็บอ อมออ กมาใช้ทุ กที ร ะวังนิสัยขี้สงสารตัวเองให้ดี จะพาตนเองลำบ าก เอ็นดูเขามากร ะวั งตัวเองจะเดื อดร้ อน ชะต าชี วิตไม่มีอะไรแ น่นอนอย่ า

เพิ่งคิดการใ หญ่ใช้จ่ายสิ่งที่ฟุ่มเฟื่อ ยไม่จำเป็น เอาแค่พอปร ะมาน ถือเป็นของข วัญ เป็นรางวัลชี วิตให้กับตัวเองบ้ างพอได้

ข้อมูลangelmagazines ที่มา.phurlenlen

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *